×Čo je rekreačný poukaz?Slovensko - aktuálny stavSituácia v zahraničíOchrana osobných údajovBlogNajčastejšie otázkyKontakt

Rekreačné poukazy - Praktické informácie

Od 1.1.2019 platí na Slovensku novelizovaný zákon o podpore cestovného ruchu formou rekreačných poukážok. Na našej webovej stránke nájdete užitočné informácie ako pre zamestnávateľov, tak aj pre zamestnancov a ostatné subjekty tohto systému. Rovnako sa dozviete viac o tom, ako podobné systémy fungujú v ostatných vybraných európskych krajinách. 

Zistiť viac

Čo je rekreačný poukaz?

Podľa zákona č. 347/2018 Z. z. je rekreačný poukaz:

 • nástroj financovania rozvoja cestovného ruchu
 • osobitný platobný prostriedok alebo obdobný technický prostriedok uchovávajúci majetkovú hodnotu elektronicky
 • je vydávaný limitovaným poskytovateľom podľa osobitného predpisu
 • možnosť použiť výlučne v Slovenskej republike u poskytovateľov služieb, ktorí majú zmluvný vzťah s limitovaným poskytovateľom podľa osobitného predpisu vydávajúcim rekreačný poukaz
 • vydáva sa pre fyzickú osobu a je neprenosný
 • slúži výlučne na úhradu oprávnených výdavkov podľa osobitného predpisu a je platný do konca kalendárneho roka, v ktorom bol vydaný

Slovensko - aktuálny stav

 • Zamestnávateľ s 49 a viac zamestnancami:
  • povinnosť v prípade žiadosti zo strany zamestnanca poskytnúť rekreačný poukaz
 • Zamestnávateľ, ktorý má 49 a menej zamestnancov:  
  • systém je nastavený dobrovoľne, avšak v prípade poskytnutia poukážok, budú podmienky pre podnik rovnaké, ako pre podnik s viac ako 50 zamestnancami
  • Zamestnávateľ počíta podľa zákona do počtu zamestnancov aj ostatné pracovné úväzky (napr. polovičný úväzok alebo dohodu o vykonaní práce) 
  • Počet zamestnancov spoločnosti = priemerný počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok
   • Samotný údaj o priemernom evidenčnom počte zamestnancov vo fyzických osobách za rok 2018 zamestnávateľ uvádzal v ročnom štatistickom výkaze o úplných nákladoch práce ÚNP 1-01, resp. postupne vo štvrťročných výkazoch Práca 2-04.

 • Zamestnávateľ má možnosť zaradiť výdavky na príspevok do daňových výdavkov (využitie aj pre SZČO- nutnosť podnikať viac ako 24 mesiacov, avšak nie je možné poskytovať si poukážky v pozícii zamestnanca).
 • Príspevok je oslobodený od odvodov (zdravotné a sociálne poistenie) – platí pre zamestnávateľa ako aj pre zamestnanca.
 • Zamestnávateľ môže poskytnúť príspevok len v tom prípade, pokiaľ bude mať zamestnanca zamestnaného viac ako 24 mesiacov pričom nebude zamestnaný na dohodu- t. zn. k začatiu rekreácie musí zamestnanec pracovať u zamestnávateľa viac ako 24 mesiacov.
 • Príspevok môže byť realizovaný:
  • priamym zaplatením na základe účtovných dokladov, na ktorých musí byť uvedené označenie zamestnanca, ktoré budú odovzdané do 30 dní od zaplatenia
  • rekreačným poukazom viazaným na danú osobu vo forme elektronickej platobnej karty (v rámci tejto možnosti platí zamestnávateľ 3% z hodnoty rekreačného poukazu za sprostredkovanie)
 • Zamestnávateľ platí 55 % oprávnených nákladov - maximálne do výšky sumy 275 EUR ročne (zo sumy 500 EUR), čo znamená platbu pre zamestnanca vo výške 225 EUR.
 • V prípade kratšieho úväzku zamestnanca sa príspevok znižuje pomerne k jeho pracovnému úväzku u zamestnávateľa.
 • Zamestnávateľ poskytuje príspevok v prípade naplnenia zákonných podmienok v rámci oprávnených nákladov na rekreáciu (uvedené v časti „pre zamestnanca“).
 • Samotná poukážka má platnosť v rámci jedného kalendárneho roka a je neprenosná.
 • Zamestnanec má nárok na príspevok na rekreáciu, pokiaľ je zamestnaný v spoločnosti, ktorá má  viac ako 50 zamestnancov a zároveň  musí mať zamestnanecký pomer nepretržite 24 mesiacov (výnimkou sú dohody o vykonaní práce). 
 • V prípade skráteného pracovného úväzku sa suma - ktorú je zamestnávateľ povinný zamestnancovi poskytnúť - znižuje pomerne k danému úväzku.
 • V prípade obdržania poukazu ho musí zamestnanec využiť výhradne na  území Slovenskej republiky (nepoužiteľné v iných krajinách), pričom vo vybranom zariadení musí prenocovať minimálne dve noci a môže využiť stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou. Konkrétne prípady uvádzame nižšie:
  • služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky
  • pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej republiky
  • ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby
  • organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom
 • Zamestnanec platí 45% oprávnených nákladov = 225 EUR z maximálnej možnej sumy na kalendárny rok (stanovené na 500 EUR).
 • Poukážky sa nezdaňujú ako príjem a ich platnosť je jeden kalendárny rok, pričom sú neprenosné.
 • Pokiaľ zamestnanec vynaloží na dovolenku menej ako 500 EUR, zamestnávateľ prispeje nižšou sumou ako 275 EUR, ktorá bude zodpovedať 55%-nám z celkovej vynaloženej sumy. Tým sa zachová podiel medzi zamestnancom a zamestnávateľom. 
 • V prípade začiatku rekreačného pobytu koncom jedného kalendárneho roka, pričom pobyt trvá aj v nasledujúcom kalendárnom roku, sa tento pobyt započítava do roka prvého, t.j. rozhodným dátumom je dátum začiatku pobytu
 • Zamestnanec môže vo všeobecnosti využiť poukaz pre rodinných príslušníkov: 
  1. pre manžela/manželku
  2. deti (aj na pobytové alebo denné prázdninové tábory/sem patria všetky školské prázdniny počas roka), podmienkou je, že musia byť študentami základnej školy alebo študentami 1. až 4. ročníka osemročného gymnázia. Medzi aktivity na ktoré je možné použiť rekreačné poukazy patria:
   1. pobytové viacdenné tábory organizované rôznymi organizáciami, občianskymi združeniami, skautskými oddielmi, športovými klubmi
   2. denné tábory (ráno rodič odovzdá dieťa, večer po návrate z práce si dieťa vyzdvihne)
   3. lyžiarske kurzy organizované napríklad školou v termíne školských prázdnin
  3. pre druha/družku 
  4. pre rodičov, s ktorými žije v jednej domácnosti

Príspevok môže byť realizovaný:

 • Priamym zaplatením na základe účtovných dokladov, na ktorých musí byť uvedené označenie zamestnanca, ktoré budú odovzdané do 30 dní od zaplatenia.
 • Rekreačným poukazom viazaným na danú osobu vo forme elektronickej platobnej karty.
 • Prijímateľ poukážok musí mať zmluvný vzťah so spoločnosťou, ktorá ich vydáva. V opačnom prípade nie je možné takéto poukážky akceptovať alebo preplatiť. 
 • Zamýšľané zníženie daňové zaťaženia ubytovacích zariadení na 10%.
 • Systém by mal pri súčasnom nastavení priniesť zvýšenie aktivity v cestovnom ruchu, rast tržieb samotných zariadení, ktoré budú akceptovať rekreačné poukážky.
 • Predpokladá sa využitie už vybudovanej siete subjektov pôsobiacich na trhu so stravovacími poukážkami. 
 • Stanovený je limit na výšky poplatku za sprostredkovanie rekreačného poukazu na 3% z celkovej hodnoty rekreačného poukazu.

Situácia v ostatných štátoch, ktoré používajú poukážkový systém v oblasti cestovného ruchu alebo rekreácie

 • Systém nastavený na sumu maximálne 20 000 Kč ročne (približne 770€) - zamestnávateľ prepláca v plnej výške, t.j. 100% 
 • Samotné udelenie príspevku nie je povinné - zamestnanec musí podať žiadosť a zamestnávateľ následne rozhoduje o pridelení príspevku.
 • Príspevok môže zamestnávateľ poskytovať paušálne všetkým zamestnancom / vybraným pracovníkom. 
 • Možnosť využitia tohto benefitu nie je viazaná na typ, dĺžku a ani aktuálnosť pracovného pomeru (t.j. zamestnanec, ktorému bol schválený príspevok a následne s ním bol ukončený pracovný pomer má právo tento príspevok využiť).
 • Z poskytnutého príspevku platí zamestnávateľ DPH 19% ,neplatí zdravotné a sociálne odvody. 
 • Zamestnanec je oslobodený od všetkých odvodov.
 • V prípade keď je príspevok zamestnancovi udelený ako bonus ku mzde, zamestnávateľ musí platiť aj odvody (zamestnanec nemusí).
 • Príspevok na rekreáciu sa poskytuje spätne, t.j. až po ukončení rekreačného pobytu. 
 • Príspevok je možné využiť aj v zahraničí.
 • V minulosti v Rakúsku fungoval systém rekreačných poukážok, avšak v súčasnosti nefunguje.
 • Aktuálne funguje len zľava pre členov odborov, ktorí majú možnosť vyjednať cca 30% zľavu na komerčné ubytovanie.
 • Erzsébet program - program sociálnej solidarity spustený pod záštitou vlády v roku 2012.
 • Cielený na sociálne skupiny (mnohopočetné rodiny, ľudia so zdravotným postihnutím, dôchodcovia alebo nižšie sociálne vrstvy).
 • Doteraz využilo túto možnosť okolo 1,5 milióna obyvateľov. 
 • Samotné rekreačné poukážky s výhodami pre zamestnávateľov/zamestnancov v Maďarsku nefungujú.
 • Systém uzákonený v roku 2009.
 • Systém funguje pre zamestnávateľov na báze dobrovoľníctva. 
 • Zamestnávateľ má voľnú ruku v tom, komu a v akej výške poskytne poukážku.. 
 • Poukážku môže poskytnúť paušálne všetkým zamestnancom / vybraným pracovníkom. 
 • Použiteľné sú výhradne v ubytovacích zariadeniach alebo licencovaných turistických agentúrach na ubytovacie služby, stravu a prepravu. výhradne na území Rumunska.
 • Poukážky sú vydané buď v papierovej podobe alebo formou platobnej karty, ich platnosť je jeden rok od vydania.
 • Poukážky predstavujú pre zamestnávateľov odpočítateľnú položku vo výške 100% (avšak do sumy 11 400 RON (cca 2 444 EUR), čo predstavuje 6-násobok minimálnej mzdy v Rumunsku).
 • Systém funguje aj vo verejnej správe - zatiaľ je garantovaný do roku 2020 a to vo výške 1450 RON (cca 312EUR) na rok).
 • Samotní zamestnanci platia z tejto sumy 10% daň 145 RON  (cca 31,20 EUR) v mesiaci, v ktorom obdržia poukážku. 
 • Zákonom stanovený zákaz predaja poukážok zamestnancami verejnej správy - v prípade porušenia možná pokuta do výšky 27 000 RON (cca 5810 EUR).
 • Systém príspevkov na rekreáciu funguje od roku 2009 s jednoročnou prestávkou v roku 2012.
 • Systém bol primárne vytvorený pre rodiny s nízkymi príjmami, ktoré sú podporované formou štátneho príspevku vo výške od 20-45% z maximálnej hodnoty výdavkov, na ktoré sa uplatňuje príspevok, pričom sa ešte počíta s dodatočnou zľavou. 
 • Výška podpory sa odvíja od ročného príjmu a počtu detí v domácnosti.
 • Príspevok je použiteľný len mimo hlavnej sezóny: od 7. januára do 1. júla (resp. do 3. júla, ak sa pobyt začal 30. júna alebo skôr) a od 23. augusta do 9. septembra. 
 • Príspevok môže byť použitý výhradne len na území Talianska (okrem miesta bydliska). 
 • Príspevok sa používa v partnerských spoločnostiach systému, ktoré ich akceptujú.


Počet členov rodiny"Hrubý príjem (v EUR) - ročnýMaximálne výdavky, na ktoré sa príspevok uplatňuje (€)Percento príspevku od štátu
10 - 10 00050045%
110 000 - 15 00050030%
115 000 - 20 00050020%
20 - 15 00078545%
215 000 - 20 00078530%
220 000 - 25 00078520%
30 - 20 000102045%
320 000 - 25 000102030%
325 000 - 30 000102020%
4 a viac0 - 25 000123045%
4 a viac25 000 - 30 000123030%
4 a viac30 000 - 35 000123020%


 • V prípade keď si žiadateľ nárokuje maximálny príspevok vo výške 1 020 EUR, je povinný dopredu zaplatiť sumu vo výške 70% príspevku, čo predstavuje 714 EUR. Následne je žiadateľovi zvyšných 30% (306 EUR) poukázaných vo forme poukážky.
 • Vo Fínsku funguje systém na báze poukážok pre zamesntnacov na podporu kultúry a športu. 
 • Poukážky sú v papierovej forme, alebo vo forme platobnej karty. 
 • V prípade že má zamestnanec k dispozícii platobnú kartu, môže platiť aj pomocou  mobilnej aplikácie.
 • Výdavky zamestnávateľa na poukážky pre zamestnancov sú daňovo uznateľné do výšky 400 EUR ročne na jedného zamestnanca. 
 • Daňové oslobodenie platí aj pre zamestnancov. 
 • Zamestnanec túto sumu dostáva ako dodatok ku mzde a nie ako súčasť mzdy. 
 • Zamestnávateľ platí z hodnoty poukážok 3% poplatok za sprostredkovanie.
 • Dostupné sú poukážky v hodnote 5 EUR alebo 10 EUR.
 • Zamestnanec ich môže využiť vo viac ako 6 500 zariadeniach vo Fínsku, medzi ktoré patria: 
  • v rámci športu: rôzne posilňovne alebo samotné tréningy 
  • v rámci kultúry: múzeá, galérie, divadlá, ale aj rôzne športové alebo hudobné podujatia a koncerty 
 • Poukážky sú platné 24 mesiacov.
 • Za vrátenie a preplatenie nepoužitých poukážok sa platí poplatok 10 EUR.

Agentúra ACNV (Agence nationale pour les Cheques-Vacances, Národná agentúra pre dovolenkové poukážky), funguje cca 30 rokov. 

Agentúra sa zameriava hlavne na zlepšenie cestovného ruchu a na pomoc nízkopríjmovým zamestnancom, mladým, seniorom, aby si mohli dovoliť dovolenku.

 • Poukážky dostáva približne 4,4mil. ľudí (údaje za rok 2017).
 • Agentúra zastrešuje 21 000 organizácií, ktoré sa podieľajú na financovaní.
 • Služby v oblasti cestovného ruchu poskytuje cca 202 000 subjektov (údaje za rok 2017).
 • Organizácia si za vydávanie a distribúciu poukážok účtuje 2% poplatok (1% percento pri emisii poukážok a 1% na konci procesu pri preplácaní poukážok samotným turistickým zariadeniam).
 • Použitie je možné na: ubytovanie, stravovanie, cestovanie a dopravu, kultúru a šport.
 • Použitie v rámci EÚ.
 • Platnosť 2 roky (následná možnosť opätovnej prolongácie).

Zamestnávatelia s menej ako 50 zamestnancami:

 • Zamestnávateľ môže / nemusí poskytnúť tento benefit zamestnancom.
 •  Avšak v prípade, že ho začne poskytovať, musí ho poskytovať každému zamestnancovi bez rozdielu typu pracovného úväzku.
 • V roku 2018 oslobodenie od daní a odvodov do výšky 440 EUR.
 • Následne môže výdavok uplatniť ako odpočítateľnú položku.
 • Zamestnávateľ sa podieľa na príspevku 80%-ným podielom (20% zamestnanec) pokiaľ je priemerná mzda zamestnanca za posledné 3 mesiace nižšia ako maximálny vymeriavací základ na sociálne odvody (3 311 EUR v roku 2018), v opačnom prípade je podiel zamestnávateľa a zamestnanca rovnaký, t.j. 50%:50%.

V súčasnosti sú na Slovensku dve podoby rekreačných poukazov: 

 • Elektronická karta – Vydávajú ju spoločnosti, ktoré musia mať zmluvu so zamestnávateľom a zároveň s konkrétnym hotelom, kde sa zamestnanec ubytuje. Zamestnanec bude mať preplatenú rekreáciu len v prípade zmluvy medzi vybratým hotelom, spoločnosťou, ktorá vydáva poukážky a zamestnávateľom.
 • Spätné preplatenie účtovných dokladov – Zamestnávateľ nemusí mať zmluvu so spoločnosťou vydávajúcou elektronické karty. Zamestnanec po rekreácii v ktoromkoľvek hotely na Slovensku, prinesie účtovné doklady s potrebnými náležitosťami zamestnávateľovi. Zamestnávateľ mu následne preplatí rekreáciu, avšak len za splnenia zákonných podmienok.

Blog

blog_post_8

Spoločnosti poskytujúce rekreačné poukazy

V súčasnosti sú už rekreačné poukazy zabehnutým systémom. Spolu s nimi sa už usadili aj spoločnosti, ktoré poskytujú rekreačné poukazy. Práve ich poskytované služby sú jednou z možností pre zamestnávateľov, ako poskytovať rekreačné poukazy svojim zamestnancom.

blog_post_6

Rekreačné poukazy pre ostatných

Ako to je v prípade doktorov, sestričiek, učiteľov či zamestnancov štátnych podnikov?

blog_post_5

Rekreačné poukazy s nemalými chybami

Už mesiac a pol funguje systém rekreačných poukazov na Slovensku, ktorý núti spoločnosti s priemerným počtom zamestnancov viac ako 49 poskytnúť zamestnancom maximálne 275€ na rekreáciu na Slovensku. Táto myšlienka nabrala koncom roka rýchly spád a z môjho pohľadu zamestnávatelia...

blog_post_4

Tŕnistá cesta k poukazom

V nasledujúcom článku sa pokúsime z pohľadu zamestnanca vysvetliť pre neho najdôležitejšie fakty, ktoré musí premyslieť, predtým než bude žiadať rekreačné poukazy od svojho zamestnávateľa...

Najčastejšie otázky

Ktorý zamestnávateľ bude povinný poskytovať rekreačné poukazy?

 • Zamestnávateľ bude povinný poskytovať rekreačné poukazy zamestnancom v prípade, že bude zamestnávať v spoločnosti 50 a viac zamestnancov. Pričom príspevok poskytne zamestnancom s pracovným pomerom dlhším ako 24 mesiacov.

Odkedy bude zamestnávateľ povinný rekreačné poukazy poskytovať?

 • Zamestnávateľ je povinný poskytovať rekreačná poukazy od 1.1.2019. A to v priebehu roka bez špecifického obdobia kedy môžu zamestnanci o rekreačné poukazy požiadať.

V akej výške bude zamestnávateľ poskytovať rekreačné poukazy?

 • Zamestnávateľ bude poskytovať poukazy vo výške 55% oprávnených výdavkov, maximálne do výšky 275 EUR.

Aké výhody bude mať zamestnávateľ z poskytovania rekreačných poukazov?

 • Pre zamestnávateľa bude príspevok na rekreačné poukazy uznateľný ako daňový výdavok, ktorý bude znižovať jeho základ dane.  Zamestnávateľ nebude  platiť zdravotné a ani sociálne poistenie. Dôležité je upozorniť, že tieto výhody bude mať do výšky 275 EUR.

Akou formou bude zamestnávateľ tieto poukazy poskytovať?

 • Zamestnávateľ bude poskytovať rekreačné poukazy alebo v elektronickej forme alebo spätným preplatením faktúr, ktoré mu zamestnanec po rekreácii prinesie do 30 dní od zaplatenia. Zamestnávateľ prepláca len oprávnené výdavky (presnejšie sú vymenované v sekcii „pre zamestnanca.“). Konkrétny typ preplácania ustanovuje zamestnávateľ a uvádza ho vo vnútropodnikovej smernici. 

Kedy má zamestnanec nárok na rekreačný poukaz?

 • Zamestnanec môže požiadať o preplatenie oprávnených nákladov alebo o elektronickú formu poukazu v prípade, že pracuje v spoločnosti viac ako 24 mesiacov. Výnimkou je práca na dohodu o vykonaní práce.

Musí mať zamestnanec zmluvu na dobu neurčitú?

 • Zákon nešpecifikuje presný typ pracovného pomeru (to znamená, že to môže byť na dobu neurčitú alebo dobu určitú). Špecifikuje len to, že pracovný pomer musí trvať nepretržite 24 mesiacov. To znamená, že v prípade, keď v období zmien zmlúv a ich podmienok medzi zamestnávateľom a zamestnancom je jeden a viac dní prestávka, tak na rekreáciu nemá zamestnanec nárok.  

Koľko prispieva zamestnanec a akú hodnotu bude mať rekreačný poukaz?

 • Zamestnanec prispeje 45% z hodnoty poukazu, pričom najvyšší príspevok, ktorým môže prispieť je 225 EUR. Z tejto sumy zamestnanec neplatí daň z príjmov a ani sociálne a zdravotné poistenie. Spolu aj s príspevkom zamestnávateľa môže dostať rekreačný poukaz najviac 500 EUR za rok. V prípade skráteného úväzku sa táto suma pomerne znižuje k danému úväzku.

Kde môže zamestnanec použiť poukaz a dokedy je platný?

 • Zamestnanec môže použiť poukaz výhradne len na Slovensku. Vo vybranom zariadení musí prenocovať minimálne dve noci a môže využiť stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou. Presnejšie sú služby uvedené v sekcii „pre zamestnanca.“ Poukaz je neprenosný, a zamestnanec ho musí využiť v roku ku ktorému sa viaže.

Čo v prípade služieb ako wellness, skipas, alebo vstupu do fitness centra?

 • Tieto služby je možné preplatiť, avšak musia byť súčasťou jedného dokladu, teda faktúry alebo účtovného dokladu, ktorého súčasťou je aj ubytovanie. 

Aký doklad akceptuje zamestnávateť, v prípade, že chce zamestnec spätne preplatiť pobyt?

 • Zamestnanec by si mal v ubytovacom zariadení  vyžiadať faktúru alebo účtovný doklad, na ktorom budú spomínané zákonom dané náležitosti. Odporúča sa, aby si nebral len doklad z elektronickej registračnej pokladnice (ERP), pretože ten mu nemusí zamestnávateľ akceptovať. 

Môže zamestnanec použiť rekreačný poukaz aj pre rodinných príslušníkov?

 • Zamestnanec môže použiť rekreačný poukaz pre rodinných príslušníkov: manžela/manželku, deti (môže použiť aj na pobytové a denné prázdninové tábory), druha/družku, pre rodičov, s ktorými žije v jednej domácnosti.

Kedy môže zamestnanec rekreačné poukazy použiť na detské tábory?

 • Rekreačné poukazy môže použiť v prípade školských prázdnin a v prípade, že dieťa navštevuje základnú školu alebo 1. až 4. ročník osemročného gymnázia. Konkrétne tábory, na ktoré môže zamestnanec rekreačné poukazy použiť sú spomenuté vyššie v sekcii "pre zamestnanca."

Čo v prípade, keď je zamestnanec na materskej dovolenke alebo dlhodobo práce neschopný alebo na neplatenom voľne?

 • Zákon presnejšie nešpecifikuje status spojený so zamestnancom. Z toho vyplýva, že keď splní zákonom požadované podmienky, tak aj tieto typy zamestnancov majú nárok na rekreačné poukazy. 

Má nárok na rekreačné poukazy aj Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) - Živnostník?

 • Živnostník rovnako ako zamestnanci majú nárok na rekreačné poukazy (s rovnakými podmienkami), avšak v inej forme. Živnostník má právo na zníženie základu dane vo výške 55% z oprávnených nákladov, teda 275€.

Sú podmienky v rámci rekreačných poukazov pre živnostníkov rovnaké?

 • Áno pre živnostníkov platia rovnaké podmienky ako pre zamestnancov, ktoré sme spomínali, avšak faktúra z ubytovacieho zariadenia musí byť napísaná na SZČO, teda živnostníka. 

Môže získať živnostník rekreačné poukazy, keď je v pozícii zamestnanca?

 • Tu treba zdôrazniť, že v tomto prípade živnostník nemá nárok na rekreačné poukazy, má na poukazy nárok len z pozície živnostníka. 


Články